ลำดับ รหัสสมาชิก ชื่อ - นามสุล จำนวนหุ้น วันที่สมัคร
1 11 พัชรนันท์ พิมพ์ปวีณ์ 10 11 ม.ค 63
2 2625 อาซีย๊ะ มาหามะ 5 11 ม.ค 63
3 42126  แตงโม แซ่เอี้ยว 1 12 ม.ค 63
4 46432 นาซีลา สะราวอ 3 14 ม.ค 63
5 40689 ตูแวแย นิมาแต 1 14 ม.ค 63
6 40772 ตูวันมะ นิมาแต 1 14 ม.ค 63
7 40911 มารีเย๊าะ ยือแร 1 14 ม.ค 63
8 54479 กาญจน์วรรณ บำรุงชีพ 1 14 ม.ค 63
9 34744 สุวรรณา บรรทัดเที่ยง 5 14 ม.ค 63
10 54519 จรัสรักษ์ 2 15 ม.ค 63
11 54315 สุนันทา ประสพวงศ์ 2 16 ม.ค 63
12 46345 กิตติพัทธ์ สันทัด 1 19 ม.ค 63
13 45851 ศิริกรฌ์ สมหวัง 1 19 ม.ค 63
14 53810 สาการียา เปาะซู 1 20 ม.ค 63
15 50558 มะยูโซะ แมทาลง 1 20 ม.ค 63
16 54563  NAN MA NYO 1 21 ม.ค 63
17 54565 NAN MA THEIN 1 21 ม.ค 63
18 54569 ตอเละ เปาะเยะ 1  21 ม.ค 63
19 41539 แมะ กะแต 1 21 ม.ค 63
20 32659 นัจญมี แมงยี 1 21 ม.ค 63
21 14049 อามีเนาะ อาแวเตะ 1 21 ม.ค 63
22 54577 นาม โบ ลอ 1 22 ม.ค 63
23 54438 วันนา ศรีพยอม 1 22 ม.ค 63
24 54459 กัสหม๊ะ เจ๊ะนุ 1 25 ม.ค 63
25 54648 นัน ชู วาร์  1 26 ม.ค 63
26 46245 ปามี  อ่อนแก้ว 5 27 ม.ค 63
27 54163  ธิรินทร์  รันทร์สกุล 1 27 ม.ค 63
28 54498 พิเชษฐ์  สิงห์สกุล 1 28 ม.ค 63
29 8745 รอซาลี  แวบือซา 1 28 ม.ค 63
30 46247 นฤบาล  ห้วยปา 1 28 ม.ค 63
31 41879 คำใบ  สายเมือง 1 28 ม.ค 63
32 54672 พะเยาว์  สุขสันติดิลก 1 28 ม.ค 63